Montmetal Montmetal Seguros MDC
Montmetal

Previsió lliure (particulars)

Tots els detalls sobre les prestacions que us oferim

Montmetal

Us trobeu a | Inici | Prestacions | Previsió lliure (particulars)

Accidents

S'entén per accident tot succés aliè a la voluntat de l'interessat que li produeixi una lesió corporal i l'origen de la qual sigui una causa momentània externa i violenta tant si li ocorre en l'exercici de la seva professió com en la seva vida privada, ja li succeeixi tant en territori nacional o en l'estranger, bé circulant o a peu. La inscripció en aquesta prestació es podrà sol·licitar des dels 14 fins als 65 anys d'edat i la cobertura cessarà al finalitzar l'any natural en el qual l'associat compleixi els 70 anys d'edat.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta

Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.

Montmetal

Intervenció quirúrgica

Aquest apartat requereix, per a tenir dret a la prestació, un període de carència de sis mesos excepte per a intervencions, exploracions o tractaments derivats d'embaràs o part distócic, que exigeixen dotze. En el supòsit d'intervenció motivada per accident no s'aplicarà termini de carència algun. L'edat màxima d'inscripció en aquesta prestació serà de 65 anys d'edat.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta

MontmetalDeclaració d'estat de salut

Montmetal

Hospitalització quirúrgica

Aquest apartat requereix, per a tenir dret a la prestació, un període de carència de sis mesos excepte per a intervencions, exploracions o tractaments derivats d'embaràs o part distócic, que exigeixen dotze. En el supòsit d'intervenció motivada per accident no s'aplicarà termini de carència algun. L'edat màxima d'inscripció en aquesta prestació serà de 65 anys d'edat.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta

MontmetalDeclaració d'estat de salut

Montmetal

Descarregar Adobe Reader

Adobe ReaderSi no pot visualitzar correctament els documents PDF, descarregui aquí la darrera versió de l'aplicació gratuïta Adobe Reader.

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació
Montmetal