Montmetal Montmetal Seguros MDC
Montmetal

Previsió complementària (empreses)

Tots els detalls sobre les prestacions que us oferim

Montmetal

Us trobeu a | Inici | Prestacions | Previsió complementària (empreses)

Cobertura de convenis col.lectius

El Montepío assumeix, en règim de substitució d'obligacions, la cobertura de la prestació empresarial que imposen determinats Convenis Col·lectius per a les contingències de Mort, Gran Invalidesa o Invalidesa Permanent Absoluta derivada d'accident laboral ( i no laboral ) o malaltia professional dels treballadors de l'Empresa associada, donats d'alta en la Seguretat Social en el seu règim general, aplicant-se una quota trimestral molt ajustada, encara que actuarialment suficient, a causa del gran nombre dels nostres associats.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta

Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.

Montmetal

Incapacitat temporal per accident de treball

La cobertura del Montepío consisteix en complementar el 25% fins a completar el 100% del salari de cotització a la Seguretat Social per la contingència d’Accident de Treball, del qual se’n derivi un procés d’Incapacitat Temporal que afecti als treballadors de l’Empresa donats d’alta en la Seguretat Social.

Opció A

Incapacitat temporal per accident de treball sofert en el centre de treball tanmateix que els ocorreguts dins de l'horari d'activitat laboral quan el treballador tingui que realitzar un desplaçamenti a l'efecte i amb hospitalització. Aplicable a les Empreses afectes al Conveni Col.lectiu Laboral Siderometal.lúrgic de la provincia de Barcelona.

Deriva de l’Art. 60 d’aquest Conveni, que indica textualment: 'Les Empreses complementaran les prestacions que han d’abonar per accident de treball, fins el cent per cent de la base reguladora en els accidents ocorreguts en el centre de treball, igual com els ocorreguts dins de l’horari d’activitat laboral quan el treballador requereixi fer un desplaçament a aquest efecte, si com a conseqüència del mateix es produeixen lesions que requereixin internament hospitalari'.

Amb aquesta finalitat, el Montepío es farà càrrec del complement del 25%, en base al pagament d’una quota mensual del 0,18% sobre el total dels salaris mensuals de cotització a la Seguretat Social, per la contingència d’Accident de Treball, quota que es pagarà trimestralment. En aquesta opció quedan inclosos tots els Accidents de Treball en el centre de treball igual com els ocorreguts dins de l’horari d’activitat laboral quan el treballador requereixi fer un desplaçament a aquest efecte dels quals se’n derivi un procés d’Incapacitat Temporal, que requereixi hospitalització, quedant expresament exclosos els accidentes 'In Itínere'.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta - Opció A

Opció B

Incapacitat temporal per accident de treball (Aplicable a les Empreses afectes al Conveni Col.lectiu Laboral Siderometal.lúrgic de la provincia de Barcelona a títol voluntari i a les no afectes per aquest conveni).

El Montepío es farà càrrec del complement del 25% per a tots els Accidents de Treball dels quals se’n derivi un procés d’Incapacitat Temporal, incloent els accidentes “In Itínere” i existeixi o no hospitalització, en base al pagament d’una cuota mensual del 0,40% sobre el total de salaris mensuals de cotització a la Seguretat Social, per la contingència d’Accident de Treball, que es pagarà trimestralment.

Us oferim la següent documentació:

MontmetalFormulari per tramitar l'alta - Opció B

Montmetal

Descarregar Adobe Reader

Adobe ReaderSi no pot visualitzar correctament els documents PDF, descarregui aquí la darrera versió de l'aplicació gratuïta Adobe Reader.

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació
Montmetal