Montmetal Montmetal Seguros MDC
Montmetal

Prestacions

Us oferim un ampli ventall de cobertures per ajustar-se a les seves necessitats

Montmetal

Us trobeu a | Inici | Prestacions

En els següents apartats podrà trobar tots els detalls sobre les prestacions de previsió social que li oferim.

Montmetal

Previsió complementària (empreses)

Cobertura de convenis col.lectius: el Montepío assumeix, en règim de substitució d'obligacions, la cobertura de la prestació empresarial que imposen determinats Convenis Col.lectius per a les contingències de Mort, Gran invalidesa o Invalidesa Permanent Absoluta derivada d'accident laboral (i no laboral) o malaltia professional dels treballadors de l'empresa associada.

Incapacitat temporal per accident de treball: la cobertura de l'Montepío consisteix a complementar el 25% fins a completar el 100% del salari de cotització a la Seguretat Social per la contingència d'accident de treball, del qual es derivi un procés d'incapacitat temporal que afecti els treballadors de l'Empresa donats d'alta a la Seguretat Social.

Clic per anar a la secció

Montmetal

Previsió lliure (particulars)

Accidents: s'entén per accident tot succés aliè a la voluntat de l'interessat que li produeixi una lesió corporal i l'origen sigui una causa momentània externa i violenta tant si li passa en l'exercici de la seva professió com en la seva vida privada, ja li passi tant en territori nacional oa l'estranger, bé circulant o a peu.

Intervenció quirúrgica: aquest apartat requereix, per tenir dret a la prestació, un període de carència de sis mesos llevat per a intervencions, exploracions o tractaments derivats d'embaràs o part distòcic, que exigeixen dotze. En el supòsit d'intervenció motivada per accident no s'aplicarà termini de carència algun.

Hospitalització quirúrgica: aquest apartat requereix, per tenir dret a la prestació, un període de carència de sis mesos llevat per a intervencions, exploracions o tractaments derivats d'embaràs o part distòcic, que exigeixen dotze. En el supòsit d'intervenció motivada per accident no s'aplicarà termini de carència algun.

Clic per anar a la secció

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació
Montmetal