Montmetal Montmetal Seguros MDC
Montmetal

Avís legal i condicions d'ús

Tota la informació legal i d'ús del nostre lloc web

Montmetal

Us trobeu a | Inici | El Montepío | Avís legal i condicions d'ús

MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA; amb domicili social al carrer Provença, 173, 08036 - BARCELONA, amb CIF V62390588 - Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 33.998, foli 66, full B-240322. Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita al Registre d'entitats asseguradores de la DGSFP: P-3163.

Disposa de Servei d'atenció al client i Defensor de l'assegurat, de conformitat amb el que estableix l'Ordre Ministerial ECO 734/2004, d'11 de març. Així mateix, podran dirigir les queixes i/o reclamacions que s'originin entre la Mutualitat i els prenedors, assegurats i/o beneficiaris, al Servei d'Atenció al Mutualista de l'entitat o al Defensor del Mutualista, en ambdós casos, a la seu social de carrer Provença, 173, 08036 - BARCELONA.

Reservats tots els drets. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, imatges o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc web.

MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que es considerin necessàries, ja sigui de manera temporal o definitiva, havent d'assegurar-se l'usuari d'utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d'aquesta web procedent de fonts alienes al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, així com dels continguts no elaborats per la mateixa.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

Aquest lloc web pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d'accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA i que s'activen per cookies servides per tal entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA.

Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

L'usuari autoritza a MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització del web www.montmetal.net amb l'única finalitat d'oferir-li una navegació més personalitzada.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client com MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i tribunals de Barcelona.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), consenteixo que les dades facilitades en el formulari siguin incorporades a un fitxer del que és MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, amb la finalitat de: la tramitació del mateix contracte d'assegurança, el seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i / o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que remeti, la realització de controls de qualitat i estudis estadístics, remetre-li informació, fins i tot per via electrònica, sobre productes i serveis, ofertes, promocions i campanyes de fidelització de MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, i de les diferents entitats pertanyents al GRUP MUTUAL dE CONDUCTORS, fins i tot un cop extingida la relació contractual existent, a realitzar anàlisis de sinistralitat , la prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.

L'emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud.

Consento que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats asseguradores, reasseguradores, financeres, immobiliàries o sanitàries pertanyents al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les referides activitats i amb les que les diferents entitats de les empreses del GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no operació alguna.

Asimismo, declaro haver estat informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades mitjançant comunicació escrita dirigida a: MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA, Carrer Provença, 173. - 08036 Barcelona, Referència: Drets ARCO.

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació
Montmetal Clic per a més informació
Montmetal